Základní škola          Knihovna          Myslivci

    

   Úvod
   Obecní úřad

   Obec Radňovice

   Ubytování, stravování

   Sportovní vyžití

   Ostatní
   Změna č.1 ÚP Radňovice

      Změna č.1 ÚP Radňovice
      Změna č.1 ÚP Radňovice - koordinační výkres


   Územní plán Radňovic

      ÚP - Textová část
      
      ÚP - Textová část
      ÚP - Hlavní výkres
      ÚP - Základní členění území
      ÚP - Veřejně prospěšné stavby opatření asanace
      ÚP - Koordinační výkres
      ÚP - Širší vztahy
      ÚP - Předpokládaný zábor půdního fondu
      ÚP - Dopravní řešení
      ÚP - Zásobování vodou, kanalizace
      ÚP - Energetika elektronické komunikace
      Zpráva o uplatňování Územního plánu Radňovice


Stránky vytvořila Monika Ohrazdová a do angličtiny přeložila Alena Ohrazdová (2008), aktualizuje Roman Ondráček (od 2010)