Základní škola          Knihovna          Myslivci

    

   Úvod
   Obecní úřad

   Obec Radňovice

   Ubytování, stravování

   Sportovní vyžití

   Ostatní
Myslivecké sdružení Harusák

Myslivecké sdružení Harusák má vymezenou výměru 798 ha zemědělské půdy. Tato enkláva je dána Katastrálním územím Radňovice a Jiříkovice a přičleněním lesní půdy hraničící s Lesním družstvem Přibyslav. Uváděná rozloha je pronajmuta od Honebního společenstva na dobu 10 let se souhlasem vlastníků pozemků a po této časové lhůtě je vždy aktualizována a podán další návrh na uznání honitby. Naše honitba je zařazena do jakostních tříd včetně normovaných stavů takto:   normovaný  minimální
srnčí   III. jakostní třída  35  10
zajíc   IV. jakostní třída  66  39

   Současně musíme mít stanovený počet loveckých psů a splňovat počty mysliveckých zařízení (krmelce) a zajistit dostatek objemného, jadrného a dužnatého krmiva pro zimní období.
   Členskou základnu Mysliveckého sdružení tvoří 13 členů, předsedou byl ustanoven Dvořák František, mysliveckým hospodářem Dvořák Pavel. Každý myslivec má vymezen krmný úsek i úsek na určený odlov zvěře.

Všichni člednové jsou vedeni k plnění mysliveckého desatera, které zní:

1. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak si v nich vychován a poučen byl.
2. Ke zvěři se chovej šlechetně, tuto uchovej, zušlechťuj a chraň.
3. Reguluj stavy zvěře, dravou nestřílej zbytečně, neboť i ona v únosné míře užitečná jest.
4. Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš.
5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý. Buď opatrný!
6. Neber na lehkou váhu čest mysliveckou, tu vždy a všude chraň.
7. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků jest.
8. Zachovávej naše dobré české myslivecké tradice a zvyky. Je to tvoje právo, ale i povinnost.
9. Psa svého miluj nade všechno. Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem. Pomni, že bez loveckého psa budeš jen polovičním myslivcem.
10. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti patron našeho cechu svatý Hubert ochráncem.

Myslivosti zdar!Stránky vytvořila Monika Ohrazdová a do angličtiny přeložila Alena Ohrazdová (2008), aktualizuje Roman Ondráček (od 2010)